ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล คุณธรรม-จริยธรรม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คุณธรรม-จริยธรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง เรื่องมาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง มาตรฐานในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ.pdfCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470