ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
งานการเจ้าหน้าที่

 คำสั่งปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริาหารส่วนตำบล

คำสั่งปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf

คำสั่งปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กอง

 

คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กอง

คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กอง.pd

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่สำนักปลัด

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่สำนักปลัด.pdf

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่กองคลัง

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่กองคลัง.pdf

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่กองช่าง

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่กองช่าง.pdf

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่กองการศึกษา.pdf

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่กองสวัสดิการสังคม.pdfCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369