ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ประจำปี 2567
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ประจำปี 2567

 กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย โรงเรียนบ้านวังแช่กลอยและบ้านผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออก  บ้านวังแช่กลอย หมู่ที่ 5 และ บ้านวังแดงเหนือ หมู่ที่ 8
ภาพกิจกรรม อบต.วังศาล

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ถนนสองข้างทาง
งานทำบุญประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
วังศาลคัพครั้งที่ 18 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ให้กับเด็กและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ
โครงการธนาคารขยะ
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
วังศาลคัพครั้งที่ 19
โครงการคัดแยกขยะ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 article
โครงการตรวจตราป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 2567
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ประจำปี 2566
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 article
ซ่อมแซ่มไฟฟ้าในตำบลวังศาล article
โครงการอบยรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ อบต.วังศาล ปี2565
พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID19 ม.5,6,7,8
Big cleaning day อบต.วังศาล article
มอบสิ่งของแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อโคCOVID19ในหมู่บ้านและชุมชน article
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 2563 article
ด่านลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 2563 article
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี 2563
ประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ของผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง article
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลึก องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพตามกระบวนการ 6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ ประจำปี 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เวทีประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนทีแท้จริงของประชาชนระดับตำบล
วังศาลคัพ ครั้งที่ 9
โครงการไหว้พระ 9 วัด article
โครงการปลูกต้นไม้วันพ่อ - วันแม่ article
โครงการทัศนศึกษาดูงาน เชียงใหม่ article
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
ทดสอบ
ภาพแจกถุงยังชีพผู้กักตัวที่บ้าน article
กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อและตรวจตลาด