ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลวังศาล  
       ตำบลวังศาล ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอวังโป่ง มีระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ  10 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยประมาณ 151 ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและเนินเขา สลับกับลอนลูกคลื่น ดินมีลักษณะเป็นกรวดปนทราย แหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี พื้นที่ส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ำฝนในการทำเกษตร และต้องสูบน้ำบาดาลมาใช้ในการทำเกษตรนอกฤดูกาล  
   
     
     

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369