ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ การคมนาคม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การคมนาคม
   
     
  ถนนเส้นหลัก  
       1. สายชนแดน-วังโป่ง เริ่มต้นจากหมู่ที่ 9 บ้านคลองไทร ถึงหมู่ที่ 4 บ้านเนินคาย ระยะทาง 4 กิโลเมตร  
       2. สายดงลึก-วังแช่กลอย  เริ่มต้นจาก หมู่ที่ 3 บ้านดงลึก ถึงหมู่ที่ 5 บ้านวังแช่กลอย ระยะทาง 11 กิโลเมตร  
  ถนนเส้นรอง  
      1. ถนนคอนกรีต เป็นถนนที่ใช้สำหรับสัญจรภายในหมู่บ้าน  
       2. ถนนลูกรัง เป็นถนนที่ใช้สำหรับการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
  การโทรคมนาคม  
       - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (สาขาย่อย)    จำนวน    1   แห่ง  
       - โทรศัพท์สาธารณะ                                 จำนวน    7  แห่ง  
   การไฟฟ้า  
        - จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้                    จำนวน  12  หมู่บ้าน  
        - จำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้า                จำนวน 1,495 ครัวเรือน  
     
     
     

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369