ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร อบต.วังศาล
     
 

 

 

นายประมวล  หลงขำ

 
  นายก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล  
     

 

นายสุพจน์  แก้วดู

 

 

 

นางสาวภาวิณี  คำจัด

รองนายก    รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล    องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 
     
     
 

 

 

นางสุภาพร  วันลี

 
  เลขานุการนายก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล  

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470