ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot




กองการศึกษา ฯ
     
   
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม   
     
 
นางวีระยา  แสนประสิทธิ์ นางสาวกมลทิพย์ ระลึก นางกรกนก  สุขน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก นักวิชาการศึกษา  ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังชุมนุม   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลึก
     
     
     
     
นางญานิศา ปุยผ้าย   นางสาวอุบลวรรณ  อินต๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแช่กลอย   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลึก
     
     
     
นางสาวจุฑามาศ กงเจียม นางสาววันวิสา  สิทธิเกษร  
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลเด็ก  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแช่กลอย  
     
     
     

 







Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470