ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองการศึกษา ฯ
     
   
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม   
     
 
นางวีระยา  แสนประสิทธิ์ นางสาวชนิดาภา  คืนสันเทียะ นางกรกนก  สุขน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก นักวิชาการศึกษา  ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังชุมนุม   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลึก
     
     
     
     
นางสาวญานิศา แก้วย้อย   นางสาวอุบลวรรณ  อินต๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแช่กลอย   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลึก
     
     
     
(ว่าง) นางสาววันวิสา  สิทธิเกษร นายอิทธิพล แก้วดู 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแช่กลอย  
     
     
     

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369