ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองคลัง
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองคลัง
   
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
     
(ว่าง) (ว่าง)  (ว่าง)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
     
(ว่าง)   นายขจรศักดิ์  สิทธิวงศ์ นางสาวชลลดา หมื่นนาอาน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
     
   
นางสาวนวลฉวี  บุ้วศรีษะเกตุ นางสาวลภัสรดา สีฮะศาร  
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ  
     

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369