ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลวังศาล ประจาปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลวังศาล อาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ๒๕๕๘.pdf
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.วังศาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เบี้ยความพิการ
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการ