ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เบี้ยความพิการ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล  ประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ๒๕๕๘.pdf
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.วังศาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการ