ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กฏกระทรวงและระเบียบ
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


กฏกระทรวงและระเบียบ

 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐.pdf

 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔.PDF

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.pdf

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557.pdf

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.pdf

พระราชบัญยํติความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539.PDF

พระราชบัญยํติระเบียบบริหารบุคคส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf

พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552.pdf

พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562.PDF

พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552.pdf

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล. พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552.pdf

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562.PDF

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf

 

 ด้านช่วยเหลือประชาชน

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565.pdf

 

 ด้านงบประมาณ

 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563.pdf

 

 ด้านการเงินการคลัง

 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566.pdf

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561.PDF

 

ด้านพัสดุ

 

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf

ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560.pdf

 -กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561.pdf

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560.pdf

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560.pdf

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560.pdf

กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560.pdf

กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับ     พัสดุ พ.ศ.2560.pdf

 กฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563.pdf.

 

ด้านแผนพัฒนา

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561.pdf

 

ด้านสถานศึกษา

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้าด้วยหลักฌกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2562.PDF

 

ด้านสวัสดิการสังคม

 

ระเบียบการจ่กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566.pdf

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยคนพิการให้คนพิการของอปท.พ.ศ.2553.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยคนพิการให้คนพิการของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559.pdf

ระเบียยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยคนพิการให้คนพิการของ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุของ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561.pdf

 

ด้านสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น

 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547.pdf

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554.pdf

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565.pdf

 

ด้านพนักงาน

 

พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2556.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯ พ.ศ. 2557.PDF

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560.PDF

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท.อาจจ่ายได้ พ.ศ.2559.pdf

 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท. อาจจ่ายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔.pdf

              ค่าเช่าบ้าน

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548.PDF

[แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548.PDF

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.PDF

[ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559.PDF

แก้คำผิด ระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565.pdf

  

               ค่ารักษาพยาบาล

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561.pdf

   

               การศึกษาบุตร

 

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562.PDF

ระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.pdf

ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549.pdf

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.PDF

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

 

ตามหน้าที่ อื่น ๆ

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ.2559.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น พ.ศ. 2543.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริาหรงานขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น พ.ศ.2562.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550.pdf 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ฯ การขุุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547.pdf

 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ ฯ พ.ศ.2553.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น พ.ศ. 2562.pdf

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548.pdf

 

1ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562.pdf

 2ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกฌฉิน พ.ศ.2562.PDF
กฏกระทรวงและระเบียบต่างๆ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล
KM การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์/ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์