ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักปลัด
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัด

                                                                                           

                                                                           

                                                                           นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล

                                                                       ปลัดองค์การบริาหรส่วนตำบลวังศาล

 

                                                                        

                                                                                       ว่าง

                                                          หัวหน้าสำนักปลัดองค์ารบริหารสาวนตำบล

 

                                 

     นางสาววัลลภา กาสี                              ว่าง                                         ว่าง                                      ว่าง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            นักจัดการงานทั่วไป                       นิติกร

 

                                                                    

                                                          ว่าง                                                   ว่าง

                                            เจ้าพนักงานธุรการ           เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย