ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองคลัง
ReadyPlanet.com
dot
dot
กองคลัง

                                                                             

                                                                          นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล

                                                                 ปลัดองค์การบริาหรสาวนตำบลวังศาล

 

                                                                          

                                                                                         ว่าง

                                                                             ผู้อำนวยการกองคลัง

 

                                                         

                ว่าง                                                              ว่าง                                                        ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                เจ้าพนักงานพัสดุ                                 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

                                                                

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐสุดา  วัฒนา                              ว่าง                                     นางสาวนวลฉวี บุ้งศรีษะเกตุ

    ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

                           

               นางสาวลภัสรดา  สีฮะศาร                                          ว่าง                                                         ว่าง

                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                     คนงานทั่วไป                                            คนงานทั่วไป