ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองคลัง
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
กองคลัง

                                                                          

                                                                          นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล

                                                                 ปลัดองค์การบริาหรสาวนตำบลวังศาล

 

                                                                          

                                                                                         ว่าง

                                                                             ผู้อำนวยการกองคลัง

 

                                                                 

                ว่าง                                                               ว่าง                                                             ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                เจ้าพนักงานพัสดุ                                     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

                                                                              

                                      นายขจรศกดิ์  สิทธิวงศ์                                                ว่าง

                                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพีสดุ                         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

                                                                             

                                 นางสาวนวลฉวี  บุ้งศรีษะเกตุ                            นางสาวลภัสรดา  สีฮะศาร

                                                  คนงานทั่วไป                                           คนงานทั่วไป

 

 

  Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369