ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองช่าง
ReadyPlanet.com
dot
dot
กองช่าง

                                                                         

                                                                       นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล

                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล

 

                                                                       

                                                                          นายธนชาติ   สุขนวล

                                                                          ผู้อำนวยการกองช่าง 

  

                                                                        

                                                                                      ว่าง

                                                                                นายช่างโยธา

 

                                                                          

          นายจิรายุ  สุวรรณรัตน์                              นายแสน ราชเพียแก้ว                                           ว่าง

            ผู้ข่วยนายช่างโยธา                              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                         ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 

                                                                                                       

                                                          ว่าง                                                                                ว่าง

                                            ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ                                                          ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

                                                                                      

                                                                                                  ว่าง 

                                                                                            คนงานทั่วไป