ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ReadyPlanet.com
dot
dot
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                                                    

                                                                 นายอภัย  อภัยบริรักษืกุล

                                                         ปลัดองค์การบริหารสวนตำบลวังศาล

                                                                      

                                                                               ว่าง

                                               ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

                                                              

                                                           นางสาวชนิดา คืนสันเที่ยะ

                                                                 นักวิชาการศึกษา

 

                                                    

   นางสาวเยาวภา  อ่องยิ่ง                          นางกรกนก  สุขน้อย                       นางสาวญาณิศา  แก้วย้อย

                ครู                                               ครูชำนาญการ                                   ครูชำนาญการ

 

 

                                                                                                        

               นายอิทธิพล  แก้วดู                                                                           ว่าง

            ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                                                               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

                                                                 

    นางสาวอุบลวรรณ  อินต๊ะ                    นางสาววันวิสา  สิทธิเกษร                                      ว่าง

           ผู้ดูแลเด็ก                                               ผู้ดูแลเด็ก                                            ผู้ดูแลเด็ก