ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                                                                

                                                                                นายอภัย  อภัยบริรักษืกุล

                                                                         ปลัดองค์การบริหารสวนตำบลวังศาล

                                                                              

                                                                                            ว่าง

                                                              ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

                                 

 นางสาวชนิดา  คืนสันเทียะ       นางวีรยา  แสนประสิทธิ์                 นางกรกนก  สุขน้อย               นางสาวญาณิศา  แก้วย้อย

         นักวิชาการศึกษา                     ครูชำนาญการ                          ครูชำนาญการ                            ครูชำนาญการ

 

                                 

                                                                                                                      

                                             ว่าง                                                                                       ว่าง

                                ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                                                              ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก