ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

                 2.1  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ซึ่งสามารถนำโครงการต่างๆ ไปดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

                  2.2  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กำหนดทิศทางในการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน สามารถเข้าถึงปัญหาจริงๆ ที่เกิดขึ้น

                  2.3  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  2.4  เพื่อทบทวน แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามสภาวการณ์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง นโยบายของรัฐให้เป็นปัจจุบัน และตรงตามความต้องการของประชาชน

                  2.5  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างเรียบร้อยรอบคอบ  ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

                    ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาลได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 12 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้

1. ประชาชนตำบลวังศาล  หมู่ที่  1 - 12  ตำบลวังศาล  จำนวนผู้เข้าร่วม  1,000  คน 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน   30  คน

                    จากการประชุมประชาคม  รับฟังความคิดเห็นทั้งหมด ๑๒  หมู่บ้าน  เพื่อประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567   มีมติในการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล จะนำข้อมูลผลการประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ประชาชนเสนอและข้อคิดเห็นต่างๆ ไปดำเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่างๆ ของประชาชน  และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป