ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                      เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นำโดยนายสุพจน์  แก้วดู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาลเป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ประเด็น (1) การนำนโยบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (2) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (3) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (4)กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

 

 

               

               ในการนี้  นายสุพจน์  แก้วดู นายกองค์การบริาหรส่วนตำบลวังศาล ระบุการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริาหรส่วนตำบลวังศาล ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไปCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369