ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 *หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล*

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร.pdf

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

            - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล).pdf

          - ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562.pdf

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

               - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวดที่ 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง).pdf

               ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการการสอบแข่งขัน 2560.pdf

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

               ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น.pdf

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

                -ประกาศ ก.อบต. เรื่องมารฐานทั่วไปเกี่ยกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558.pdf

             - ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหละกเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563.pdf

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

                 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดการมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด8 อุทธรณ์ หมวด 9 การร้องทุกข์.pdf   

                   - ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558.pdf

              - ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.pdf

                   ประกาศ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย2558.pdf

                   ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558.pdf