ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอบยรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ อบต.วังศาล ปี2565
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


โครงการอบยรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ อบต.วังศาล ปี2565

                                       โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ อบต.วังศาล ประจำปี 2565

                 องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ได้จัดอบรมให้ความรู้มรการคัดแยกขยะ ในวันที่ 29  สิงหาคม 2565

                       

 

                       

 

 
ภาพกิจกรรม อบต.วังศาล

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ถนนสองข้างทาง
งานทำบุญประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ประจำปี 2567
วังศาลคัพครั้งที่ 18 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ให้กับเด็กและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ
โครงการธนาคารขยะ
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
วังศาลคัพครั้งที่ 19
โครงการคัดแยกขยะ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 article
โครงการตรวจตราป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 2567
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ประจำปี 2566
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 article
ซ่อมแซ่มไฟฟ้าในตำบลวังศาล article
พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID19 ม.5,6,7,8
Big cleaning day อบต.วังศาล article
มอบสิ่งของแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อโคCOVID19ในหมู่บ้านและชุมชน article
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 2563 article
ด่านลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 2563 article
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี 2563
ประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ของผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง article
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลึก องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพตามกระบวนการ 6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ ประจำปี 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เวทีประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนทีแท้จริงของประชาชนระดับตำบล
วังศาลคัพ ครั้งที่ 9
โครงการไหว้พระ 9 วัด article
โครงการปลูกต้นไม้วันพ่อ - วันแม่ article
โครงการทัศนศึกษาดูงาน เชียงใหม่ article
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
ทดสอบ
ภาพแจกถุงยังชีพผู้กักตัวที่บ้าน article
กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อและตรวจตลาด