ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ การขับเคลื่อนจริยธรรม
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2567

....................................................................................

ดาวน์โหลด

-   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf

 แนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf

วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567

เวลา 08:00 - 16:00 น.

สถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

                   นายสุพจน์  แก้วดู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ได้นำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ (ประชาชน)

2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้างฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันรวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ (ประชาชน)

3. เพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้างฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล สู่องค์กรคุณธรรม

4. เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน

5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้างฯลฯองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาลมีวินัยการป้องกันการกระทำผิดวินัยและการรัก

6. เพื่อเป็นการสีบทอดและเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป

พร้อมมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของ อบต.วังศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม Dos & Don’t เพื่อส่งเสริมจริยธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยแจ้งให้คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ทุกคนถือปฏิบัติต่อไป