ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันอังคาร ที่ 12  มีนาคม 2567

เวลา 08:00 - 16:30 น.

สถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

         

นายสุพจน์  แก้วดู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ      ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จนไปสู่การมีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้นด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

           1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมร่วมกันลดภาวการณ์เกิดโรคซึมเศร้าในวัยผู้สูงอายุ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยกัน ได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

          2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากการฝึกอาชีพต่างๆ สามารถก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือน

          3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย กล้ามเนื้อแขนและนิ้วมือ

          4. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดี เพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า

        

 

 
ภาพกิจกรรม อบต.วังศาล

โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ
โครงการธนาคารขยะ
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567
วังศาลคัพครั้งที่ 19
โครงการคัดแยกขยะ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 article
โครงการตรวจตราป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 2567
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 article
ซ่อมแซ่มไฟฟ้าในตำบลวังศาล article
โครงการอบยรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ อบต.วังศาล ปี2565
พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID19 ม.5,6,7,8
Big cleaning day อบต.วังศาล article
มอบสิ่งของแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อโคCOVID19ในหมู่บ้านและชุมชน article
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 2563 article
ด่านลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 2563 article
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี 2563
ประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ของผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง article
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลึก องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพตามกระบวนการ 6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ ประจำปี 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เวทีประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนทีแท้จริงของประชาชนระดับตำบล
วังศาลคัพ ครั้งที่ 9
โครงการไหว้พระ 9 วัด article
โครงการปลูกต้นไม้วันพ่อ - วันแม่ article
โครงการทัศนศึกษาดูงาน เชียงใหม่ article
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
วังศาลคัพครั้งที่ 18
ทดสอบ
ภาพแจกถุงยังชีพผู้กักตัวที่บ้าน article
กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อและตรวจตลาด