ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (เฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง)
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (เฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง)
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (เฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง)
หมวด 3
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้นถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
มาตรา 21 ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา 39 ทวี
มาตรา 22 ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรอืแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
•  อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือสาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
•  อาคารที่อยู่ห้างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร
มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ เว้นแต่
•  เจ้าของอาคานั้นได้ยื่นคำของอนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
•  เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ
•  การดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ให้นำมาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิ มาใช้บังคับแก่การเนินการตาม 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ควบคุมงานเว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่า เป็นการกระทำของผู้อื่นซึ่งผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระทำดังกล่าวให้ข้าวของหรือผู้ครอบครองอาคารและผู้ดำเนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม
 
หมวด 9
บทกำหนดโทษ
มาตรา 65 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามาตร 21 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 หรือ มาตรา 57 ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
 
 
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง
สำหรับบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
หลักฐาน
•  คำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ข. 1
•  สำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
•  สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
•  สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจรอง จำนวน 1 ฉบับ
•  แบบแปลนพร้อมผังบริเวณ จำนวน 2 ชุด
 
สำหรับบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (พื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเซนติเมตร)
หลักฐาน
•  คำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ข. 1
•  สำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
•  สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
•  สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจรอง จำนวน 1 ฉบับ
•  แบบแปลนพร้อมผังบริเวณ จำนวน 2 ชุด
 
สำหรับบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (พื้นที่เกิน 150 ตารางเซนติเมตร)
หลักฐาน
•  คำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ข. 1
•  สำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
•  สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
•  สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจรอง จำนวน 1 ฉบับ
•  แบบแปลนพร้อมผังบริเวณ จำนวน 2 ชุด
•  หนังสือรับรองการคำนวณโครงสร้างอาคารของวิศวกรพร้อมทั้งสำเนาบัตรวิศวกร
•  หนังสือแสดงความยินยอมการเป็นผู้ควบคุมงาน (น. 4 ) พร้อมทั้งสำเนาบัตรวิศวกร
สำหรับห้องแถวอาคารพาณิชย์อาคารควบคุมการใช้พิเศษ / อาคารขนาดใหญ่
•  คำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ข. 1
•  สำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
•  สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
•  สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจรอง จำนวน 1 ฉบับ
•  แบบแปลนพร้อมผังบริเวณ จำนวน 2 ชุด
•  หนังสือรับรองการคำนวณโครงสร้างอาคารของวิศวกรพร้อมทั้งสำเนาบัตรวิศวกร
•  หนังสือแสดงความยินยอมการเป็นผู้ควบคุมงาน (น. 4 ) พร้อมทั้งสำเนาบัตรวิศวกร
•  หนังสือรับรองการออกแบบของสถาปนิกพร้อมสำเนาบัตร
*** หมายเหตุ ในกรณีก่อสร้างอาคารในที่ดินของบุคคลอื่นต้องได้รับความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
 
ระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ในกรณีที่เอกสารแบบแปลน ถูกต้องครบถ้วน
•  อาคารพักอาศัยทั่วๆ ไป ป้าย ใช้เวลาไม่เกิน 20 วัน
•  อาคาพาณิชย์ อาคารควบคุมการใช้ โรงงานโกดังเก็บของ อาคารขนาดใหญ่ ใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน

 

 
เกร็ดความรู้

ประชาสัมพันธ์การคลอดก่อนกำหนด
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย