ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์/ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์
- ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 9 ธ.ค.  2545.pdf
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่. 19 ก.ค. 2547.pdf
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่. 5 ก.ย. 2554.pdf
 
 -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 1มิถุนายน  2555.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กฏกระทรวงและระเบียบต่างๆ

ITA article
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
กฏกระทรวงและระเบียบ