ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ราคากลางโครงการ
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ราคากลางโครงการ article

                                                                          ราคากลาง

-โครงการก่อสร้าง ซ่อมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๑๐๓-๐๑ สายบ้านดงลึก - บ้านวังแช่กลอย หมู่ที่ ๘ บ้านวังแดงเหนือ ตำบลวังศาล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์.pdf

-ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมผิวทางแอลฟัสท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Rycycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.103-01สายบ้านดงลึก - บ้านวังแช่กลอย หมู่ที่ 8.pdf

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต_วังศาล.pdf

-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม_4(บริเวณบ้านนายกุล แก้วเงาเขตติดต่อหมู่ 3 วังโป่ง).pdf

-โครงการก่อสร้างถนน คสล_หมู่ที่3(บริเวณบ้านนายฉลาด ครองผา-บ้านนายแดง ครองผา).pdf

-โครงการก่อสร้างถนน คสล_ม_4(บริเวณนานายธูป คงเชิญ-ไร่นายสาร ดีบัว).pdf

-โครงการก่อสร้าง คสล_ม_4 (บริเวณบ้านนายฮ่วน กองสาร-บ้านนายสมเดช นำยศ).pdf

-โครงการปรับปรุงบริเวณอาคารที่ทำการ อบต_วังศาล(บันไดอาคาร-ทางลาดคนพิการ) (1).pdf

-คสล_ม_11 (สายนานางสังเวียน พิมภาพันธ์).pdf

-ซ่อมถ_ลูกรัง ม_9(บ_นายกลิ่น ชูเมือง- นายเสงี่ยมบุญคำ).pdf

-ซ่อมแซมถ_ลูกรัง ม_8 (นานายอมร - นางกานดา).pdf

-ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม_12(ชูกฤษ์).pdf 

-ซ่อมแซมถ_ลูกรัง ม_7(นานายโกเล็ก-นานายเฉลีย มาลี).pdf 

- ก่อสร้างถ_ลูกรัง ม_2(นานายสำเริง-นานายเบิ้ม ยังคง).pdf

-ซ่อมแซมถ_ลูกรัง ม_6 (กุดพันสะเดา-วังแช่กลอย).pdf

-ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงรถ อบต_วังศาล.pdf ซ่อมแซมถ_ลูกรัง ม_7(นานายโกเล็ก-นานายเฉลีย มาลี).pdf

-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ 2.pdf

-ราคากลางโครงการก่อสร้างสถนน คสล_ หมู่ที่ 7.pdf

-ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด_ดงลึก แบบไม่ตอกเสาเข็ม.pdf

-ราคากลางโครงการก่อสร้างป้อม(อปพร_) หมู่ที่ 10.pdf

-ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด_ดลงลึก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdf

-ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล

ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.pdf

ราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนต์ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงเจริญ

ราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนต์ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงเจริญ.pdf

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายบ้านนายจันทร์เพ็ง กองแกน - นานางสมยง คำวิ่ง หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านนายจันทร์เพ็ง กองแกนฯ หมู่ที่ 2.pdf

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(หินคลุก) จากสายถนนบ้านวังแช่กลอย - บ้านกุดพันสะเดา

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(หินคลุก) จากสายถนนบ้านวังแช่กลอย - บ้านกุดพันสะเดา.pdf

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 1 บ้านวังศาล

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 1 บ้านวังศาล.pdf

ราคากลาโครงการขุดลอกคลองลำหมีข่วน จากนานางช่อฟ้า ปิ่นป้อง-นานายโหร คุ้มภัย หมู่ที่ 4

ราคากลาโครงการขุดลอกคลองลำหมีข่วน จากนานางช่อฟ้า ปิ่นป้อง-นานายโหร คุ้มภัย หมู่ที่ 4.pdf

ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำตาไถ หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริญ

ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำตาไถ หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริญ.pdf

ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำหมีตาย หมู่ที่ 12 บ้านภูเขาทอง

ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำหมีตาย หมู่ที่ 12 บ้านภูเขาทอง.pdf

ราคากลางโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8 บ้านวังแดงเหนือ

ราคากลาง ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8 บ้านวังแดงเหนือ.pdf

ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองลำตาไถ  หมู่ที่ 7 บ้านโคกหนองแสง

ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองลำตาไถ หมู่ที่ 7 บ้านโคกหนองแสง.pdf

ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำหมีตาย หมู่ที่ 3 บ้านดงลึก จากนานางสั่งวาลย์ รักษาพล

ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำหมีตาย หมู่ที่ 3 บ้านดงลึก จากนานางสั่งวาลย์ รักษาพล.pdf

ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำหมีตาย หมู่ที่ 3 บ้านดงลึก จากนานายหลอน ครองผา

ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำหมีตาย หมู่ที่ 3 บ้านดงลึก จากนานายหลอน ครองผา.pdf

ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำหมีข่วนและกัันน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านวังชุมนุม

ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำหมีข่วนและกัันน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านวังชุมนุม.pdf

ราคาโครงการขุดลอกเหมืองส่งน ้าท้ายบ้าน ตัวที่ 2 (ต่อจากของเดิมฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1 บ้านวังศาล

ราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำท้ายบ้าน ตัวที่ 2 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1.pdf

ราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองส่ง้ำาท้ายบ้าน ตัวที่ 1 (ต่อจากของเดิมฝั่งขวา) หมู่ที่ 1 บ้านวังศาล

ราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองส่ง้ำาท้ายบ้าน ตัวที่ 1 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1.pdf

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 5

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 5.pdf

ราคากลางโครการเปลี่ยนโครงสร้างหลังคา Matal sheet โรงจอดรถ อบต.วังศาล

ราคากลางโครงการเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา Matal sheet โรงจอดรถ อบต.วังศาล.pdf

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้อมยามประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้อมยามประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5.pdf

ราคากลางโครงการขุดลอกคลองล าหมีตาย หมู่ที่ 12 บ้านภูเขาทอง 

ราคากลาง ขุดลอกคลอง ม_12 คลองลำหมีตาย.pdf

ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ฯเด็กเล็กบ้านวังชุมนุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล

ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ฯเด็กเล็กบ้านวังชุมนุม.pdf 

ราคากลางซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดงลึก-บ้านวังแช่กลอย หมู่ที่ 5.pdf

ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายใน อบต_วังศาล.pdf

 ราคากลางโครงการจัดซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก ความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร.pdf

ราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำกัดเซาะ (หินเรียง) ม_12.pdf

ราคากลางโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๕.pdf

ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง.pdf

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ ๖ ต่อจากสายบ้านนายโสพล.pdf

ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังชุมนุม.pdf

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ ๗ ต่อสายคอนกรีตเดิม.pdf

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ ๖ ต่อสายคอนกรีตเดิม.pdf

ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำตาไถ หมู่ที่ ๕.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ