ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

 

 

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง).pdf

 

2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง).pdf

2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง).pdf

2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง).pdf

2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง).pdf

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง).pdf

2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง).pdf

2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง).pdf

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง).pdf

2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง).pdf

 

3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)(1).pdf

3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3701 วิศวกรโยธา.pdf

3702 สถาปนิก.pdf

3703 นักผังเมือง.pdf

3704 วิศวกรเครื่องกล.pdf

3705 วิศวกรไฟฟ้า_.pdf

3706 วิศวกรสุขาภิบาล.pdf

3707 นักจัดการงานช่าง.pdf

3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

 

 4101 จพง_ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4102 จพง_ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4103 จพง_เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf

4202 เจ้าพนักงานการคลัง.pdf

4203 เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.pdf

4301 จพง_ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4302 จพง_ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)(1).pdf

4401 จพง_การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4402 จพง_ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4403 จพง_สัตวบาล.pdf

4404 จพง_สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4501 จพง_วิทยาศาสตร์.pdf

4601 จพง_สาธารณสุขชุมชน.pdf

4701 นายช่างโยธา.pdf

4702 นายช่างเขียนแบบ.pdf

4703 นายช่างสำรวจ.pdf

4704 นายช่างผังเมือง.pdf

4705 นายช่างเครื่องกล.pdf

4706 นายช่างไฟฟ้า.pdf

4707 เจ้าพนักงานประปา.pdf

4708 นายช่างศิลป์.pdf

4709 นายช่างภาพ.pdf

4801 จพง_พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4802 จพง_ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf

4803 จพง_ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4804 จพง_เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4805 จพง_ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

 
กฏกระทรวงและระเบียบต่างๆ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล
KM การจัดการองค์ความรู้
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์/ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์
กฏกระทรวงและระเบียบ