ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
กฏกระทรวงและระเบียบต่างๆ

ITA article
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์/ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์
กฏกระทรวงและระเบียบ