ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภาพกิจกรรม อบต.วังศาล


โครงการทัศนศึกษาดูงาน เชียงใหม่ article
ด่านลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 2563 article
ประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ของผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง article
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลึก องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพตามกระบวนการ 6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ ประจำปี 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เวทีประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนทีแท้จริงของประชาชนระดับตำบล
วังศาลคัพ ครั้งที่ 9
โครงการไหว้พระ 9 วัด article
โครงการปลูกต้นไม้วันพ่อ - วันแม่ article
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470